Wijkindeling Wijkindeling


WIJK 1


Dhr. R. Boscha en mw. S. Boscha-Elzinga
Holdingastrjitte 1A, 9133NE
0519-321852 / rienkboscha@hotmail.com

De Singel

Terpsterwei
--------------------------------------------------------------------

WIJK 2            

Mw. R. Streekstra-Dijk
Skânserwei 22, 9133 DV Anjum
0519-321478 / 06-83000947 / pknwijk2@gmail.com
           
Burmaniastrjitte
--------------------------------------------------------------------
 
WIJK 3

Mw. E. Kempenaar-Dijkstra        
Holdingastrjitte 23, 9133NE Anjum
0519-321753 / eelkjekempenaar1@gmail.com
&
Mw. R.Bandstra-Dijkstra
Burmaniastrjitte 53, 9133MX Anjum
0519-321807 / fambandstra@hotmail.com

Pheiferbuorren

Tsjerkestrjitte

Foarstrjitte

Skeanepaad

Rederijwei

Feart

Brouwerswei
--------------------------------------------------------------------

WIJK 4

Dhr. A. Koree
Sylsterwei 1, 9133 DH Anjum
0519-321892 / oanekoree@hotmail.com

Mûnebuorren
 
Ieldobbewei

De Loanen

Gerniersstee

Skeanewei

Holdingastrjitte – oneven huisnummers
--------------------------------------------------------------------
WIJK 5

Mw. L. van der Deen
Healbeamswei 12, 9133DP Anjum
06-40325945

Stiemsterwei

It Hoarnleger

Buorfinne

Hearrewei

Bumaleane

Holdingastrjitte – even huisnummers
--------------------------------------------------------------------

WIJK 6 en 7

Dhr. H. Tilma
De Singel 17, 9133NH Anjum
06-20120635 /  hendriktilma@gmail.com

Sylsterwei

Teardwei

Munnikhústerwei

Esonbuorren

Esumasyl

Healbeamswei

Skânserwei

Oostmahorn

Toxopeuswei
           
Bantswei

Alddyk


Boltawei

Lauwersoog
--------------------------------------------------------------------

Bewoners van zorginstellingen en verpleeghuizen zijn ingedeeld in de diverse wijken.
terug