Save the date: Zendingsfair zaterdag 2 november 2019 Save the date: Zendingsfair zaterdag 2 november 2019
Vanwege het overweldigende succes van de vorige edities organiseren we dit jaar een nieuwe fair én in een nieuwe locatie, namelijk in MFA de Dobbe! Deze fair staat gepland op zaterdag 2 november. Noteer deze datum alvast in uw en jouw agenda. Het grote succes van twee jaar geleden was te danken aan de bijdrage van erg veel gemeenteleden. Ook dit jaar willen we weer graag een beroep doen op uw creativiteit, gulheid en hulp in andere vorm. U kunt dus vast beginnen met breien, knutselen of bakken. In de komende edities van de Geandewei en op de Facebookpagina van PG Anjum houden we u uiteraard op de hoogte van de fair. We kunnen alvast vertellen dat er al een aantal muzikanten zijn vastgelegd en dat er voor jong en oud wat wils is.
 
Israëlavond 9 oktober Israëlavond 9 oktober
Het initiatief ‘Vrienden van Israël’ organiseert een Israëlavond op woensdagavond 9 oktober in De Herberg te Dokkum (Harddraversdijk 1). Inloop vanaf 19.00 uur. Programma begint om 19.30 uur. Verkooptafels van o.a. Israëlproducten zijn vanaf 19.00 uur te bezoeken. Spreker is ds. Kees van Velzen van Christenen voor Israël. Medewerking wordt verleend door Chr. Mannenkoor Pro Rege uit Dokkum. Entree is gratis. Er wordt bij de uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. De avond is bedoeld ter bemoediging. Ds. van Velzen spreekt vanuit Romeinen 11 over het thema ‘Geënt op de edele olijf’. Iedereen, binnen en buiten Dokkum, is van harte welkom!
 
Start Winterseizoen Start Winterseizoen
De startzondag ligt inmiddels achter ons en rond deze tijd kreeg u altijd een activiteitenboekje thuisbezorgd voor het winterseizoen. Via een aanmeldformulier kon u zich dan voor de diverse activiteiten aanmelden. Dit jaar wordt hiervan afgeweken. Voor de verschillende activiteiten was er altijd voldoende belangstelling maar op de bewuste avond/dag liet menigeen verstek gaan om welke reden dan ook. De kerkenraad heeft er nu voor gekozen om een activiteit kort van te voren aan te kondigen via het kerkblad zodat dit beter valt in te plannen. Ideeën vanuit de gemeente zijn hiervoor ook van harte welkom bij voorzitter, scriba of uw wijkouderling/assistent.
 
Beroepingswerk Beroepingswerk
Het is lange tijd stil geweest, maar inmiddels is er door de kerkenraad een beroepingscommissie benoemd. In de kerkenraadsvergadering van september is hen veel wijsheid toegewenst in deze taak. Deze commissie bestaat uit de gemeenteleden (op alfabetische volgorde):
br. Geert Boscha; zr. Janna Hooghiem-Arkema; br. Hendrik Tilma; zr. Thea Wieringa-Scheepstra en vanuit de kerkenraad heeft br. Alexander Jelsma zitting in de commissie.
Er is nu ook officieel toestemming (de zgn. solvabiliteitsverklaring) verleend voor het beroepen van een predikant voor 60%. Deze verklaring houdt in dat onze gemeente over voldoende financiële middelen beschikt om een beroep uit te laten gaan.
De commissie is al bijeen geweest en kerkordelijk is het verplicht om gemeenteleden in de gelegenheid te stellen aan de kerkenraad namen op te geven van door hen geschikt geachte predikanten. Deze opgaven moeten voorzien zijn van een motivering of argumentatie met vermelding van uw naam. Door enkele gemeenteleden is hier al gebruik van gemaakt, maar uw betrokkenheid wordt op prijs gesteld.
 
Startzondag 22 september 2019 Startzondag 22 september 2019


Hierbij nodigen wij u allen van harte uit voor de Strartdienst op zondag 22 september a.s. in MFA de Dobbe. Vanaf 10.15 uur staat er voor iedereen koffie/thee/limonade en oranjekoek klaar. De dienst begint om 11.00 uur en wordt voledig verzorgd door gospelkoor 'Our Choice'  van Lauwersoog. Zij sluiten in deze dienst aan bij het nieuwe jaarthema van de PKN: "een goed verhaal".
Van harte welkom allemaal.
 
Opening Tsjerkepaad 2019 Opening Tsjerkepaad 2019


Op 29 juni om 13:30 uur zal de provinciale opening van Tsjerkepaad plaatsvinden in de Michaëlkerk in Anjum. Ieder jaar is de opening van Tsjerkepaad in een andere plaats, dit jaar is voor Anjum gekozen. In Friesland doen in totaal 256 kerken mee, al deze kerken hebben een uitnodiging gekregen. Het thema dit jaar is ´kerk en kunst´.
 
Inloop is vanaf 13:00 uur. Ook u als Anjumer bent van harte welkom. Vooraf wordt het orgel bespeeld door onze oud organist R. de Vries om de klanken van het geheel gerenoveerde Van Dam orgel te laten horen. Ook is er een demonstratie papierscheppen en zijn er een aantal sprekers. De algehele leiding is in handen van Dirk Osinga en B.G. Keizer.
Op zaterdag 6 juli begint de zaterdag openstelling en staan onze enthousiaste vrijwilligers weer klaar om de gasten rond te leiden. Volgend jaar zal het thema ´75 jaar bevrijding´ zijn. Mocht u alvast mee willen denken over de invulling hiervan, laat het ons weten. Meer informatie over het programma is te vinden op www.tsjerkepaad.nl
Werkgroep Tsjerkepaad.
 
 
Eerste kerkdienst na restauratie Michaëlkerk Eerste kerkdienst na restauratie Michaëlkerk


Op zondag 23 juni houden we onze eerste dienst weer in de Michaëlkerk. Het restaureren van de muren is vlot verlopen en ze zien er weer prachtig mooi en wit uit. Tijdens de restauratie is begonnen met het realiseren van een toilet in de Michaëlkerk. Deze is al ver gevorderd. Het toilet wordt gemaakt  door de kerkrentmeesters Gerard de Kant en Douwe Zijlstra. Ook verliep de onderhoudsbeurt van het orgel voorspoedig en kunnen we weer gaan genieten van de mooie klanken van dit bijzondere orgel.
Tijdens de dienst worden er foto’s gepresenteerd die gemaakt zijn tijdens de werkzaamheden van de muren, van het orgel en van het toilet. Deze foto’s zijn gemaakt door Rommy Koree, waar we haar heel hartelijk voor willen bedanken. Ook willen we een ieder bedanken die meegewerkt heeft met het schoonmaken van de kerk en we hopen u te ontmoeten op 23 juni in de Michaëlkerk.
Het college van kerkrentmeesters.
 
 
Gemeente-uitje Gemeente-uitjeVoor het gemeente uitstapje naar het Karmelklooster te Drachten bestaat te weinig belangstelling om dit doorgang te laten vinden op zaterdag 8 juni. Voor deze speciaal voor ons gereserveerde datum moesten zich minimaal 30 personen aanmelden en dit is bij lange na niet gelukt. Maar er is nog een alternatief. Gedurende de maanden mei en juni is het Karmelklooster op woensdagmiddag open voor publiek. Voor € 10,00 wordt een rondleiding en een kopje koffie/thee met nonnenkruisje aangeboden. Groepen moeten zich van te voren wel aanmelden maar dit is niet aan aantal gebonden. Als datum is nu gekozen voor woensdag 19 juni van 14.00 tot 16.00 uur. 

Vertrek om 12.30 uur vanaf parkeerterrein MFA.

Degenen die zich al aangemeld hadden worden hiervoor opnieuw benaderd. Wie zich nog niet heeft aangemeld kan dit alsnog doen bij voorzitter of scriba.

 
Jij bent in beeld! Jij bent in beeld!
Pinksterfeest Veenklooster


Voor het programma klik op de link Pinksterfeest Veenklooster
 
 
Spirituele Wandeltocht 2019 Spirituele Wandeltocht 2019
Elk giet syn wegen.


Zaterdagmiddag 25 mei was het zo ver. We gingen weer samen op pad. 

De foto's zijn te zien door te klikken op (foto's sprirituele wandeling 2019)

 
Zondag 19 mei Operatie Mobilisatie. Zondag 19 mei Operatie Mobilisatie.
Zoals in de vorige Geandewei al aangekondigd wordt dit een bijzondere dienst geheel ingevuld door mw. Jannie Dijkstra uit Ee. Tijdens de dienst zal ze vertellen over haar missie om halverwege juli af te reizen naar Zambia om daar zendingswerk te doen voor de stichting Operatie Mobilisatie. De bijbellezingen, preek en liederen zijn hierop aangepast. De collecte zal bestemd zijn voor het bekostigen van haar avontuur. Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen.