Coronavirus: "Wat kunnen wij samen doen, in deze moeilijke tijd?" Coronavirus: "Wat kunnen wij samen doen, in deze moeilijke tijd?"
Er zijn gelukkig online én op afstand vele, mooie, manieren om toch naar elkaar om te kijken, want het fysieke contact moeten we tot een minimum beperken. Samen kunnen we het wat  gemakkelijker maken, voor iedereen, die nu aan huis is gebonden en de deur niet uit gaat. Mooie, praktische, voorbeelden kunnen zijn: boodschappen voor iemand meenemen, een maaltijd koken, telefonisch contact om te horen hoe het gaat, ophalen van medicijnen, blokje om met de hond etc. Lokaal ontstaan al initiatieven via sociale media. Oproep aan een ieder: “kijk goed om je heen en bied hulp aan”!

Bovenstaande oproep staat op de website van St. Welzijn het Bolwerk in Dokkum.
Hebt u hulp nodig of wilt u graag weten wat er allemaal gedaan wordt en wat er mogelijk is
klik dan op onderstaande link:

www.het-bolwerk.eu
 
Een vreemde start Een vreemde start
Een vreemde start. Ja, dat is het toch wel. Immers, als je in de kerk begint met het werk in een “nieuwe” gemeente in de tijd voor Pasen, dan heb je daarover bepaalde verwachtingen. Verwachtingen die in deze tijd behoorlijk moeten worden bijgesteld. Tegelijk geldt dat natuurlijk ook i.h.a. en voor iedereen. En het is niet denkbeeldig dat daarbij vaker gekeken wordt naar de nare omstandigheden dan naar God. Een beetje in de trant van iets wat ooit speelde in het leven van de apostel Petrus. Want zolang hij gericht is op Jezus als zijn Heer en Meester, zolang is hij in staat om door stormen heen over water te lopen. Maar zodra hij Jezus uit het oog verliest gaat het mis. Echter, als hij roept om hulp tot de Heer, dan steekt Jezus hem direct de helpende hand toe. Als een voorspel van Pasen. Laat dat voor een ieder een bemoediging mogen zijn. Onze levende Heer is nooit ver weg. En altijd bereid tot hulp.
Hartelijke groet, ds. Wabe Jan van Dijk
 
Online kerkdiensten Online kerkdiensten


Opmerkelijk! In de laatste Geandewei stond bij veel gemeenten vermeld dat er geen kerkdiensten gehouden worden. Het kan toch niet zo zijn dat in onze gemeenten geen diensten zijn rondom Pasen?! Vanuit die vraag ontstond het initiatief om gezamenlijk diensten te organiseren. In de goede week hebben we zo toch erediensten die lokaal worden uitgezonden. Deze diensten worden gehouden in de Michaëlkerk te Anjum en van daaruit met beeld en geluid uitgezonden. Invulling van de diensten wordt beurtelings verzorgd door verschillende predikanten uit de gemeenten. De techniek (beeld, beamer en geluid) wordt verzorgd door de gemeente van Anjum. De samenwerkende gemeenten zijn die van Anjum, Ee – Oostrum – Jouswier, Engwierum, Hantum, Metslawier – Niawier, Morra – Lioessens, Nes – Wierum, Oosternijkerk, en Peasens – Moddergat.
Collecteren gaat wat lastig via een uit te zenden dienst. Toch zou u wat kunnen overmaken rondom de Paasdagen, hieronder enkele suggesties.
Via het collecterooster van de landelijke PKN wordt gecollecteerd voor de diaconale doeleinden:
  • Jongeren doorleven Paasverhaal, NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk PKN o.v.v. collecte 40dagentijd
  • Onderwijs kansarme kinderen India, NL 89 ABNA 0457457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte
Maar u kunt er ook voor kiezen een bedrag over te maken naar de plaatselijke diaconie of kerk.
  • Rekeningnr. NL 39 RABO 0144 7974 61 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente Anjum
  • Rekeningnr. NL 70 RABO 0143 8360 21 t.n.v. Protestantse gemeente Anjum                  
De diensten zijn te ontvangen op kerkdienst gemist:
Klik hiervoor op afbeelding.    

Zondag 5 april – Palmpasen
9.30 uur: dhr. W. Feddema (PG Hantum)
Koster: T. Visser, 321452

Donderdag 9 april – Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal
19.30 uur: ds. G. van Wieren (PG Nes – Wierum & PG Oosternijkerk)
Koster: H. Koree, 321339

Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. L. Adema (PG Metslawier – Niawier)
Koster: W. Jansma, 321592

Zaterdag 11 april – Stille Zaterdag
20.30 uur: ds. W. Veltman (PG Ee – Oostrum – Jouswier & PG Engwierum)
Koster: F. Sloot, 321557

Zondag 12 april – 1e Paasdag
9.30 uur: ds. W.J. van Dijk (PG Anjum)
Koster: G. Zijlstra, 321315

Maandag 13 april – 2e Paasdag
09.30 uur: ds. G. van Wieren (PG Nes – Wierum & PG Oosternijkerk)
Koster: H. Koree, 321339
 
Wolkom Wolkom


Jimme binne wolkom. Dat was bij de contacten met de beroepingscommissie van begin af aan het warme geluid wat Marga en ik mochten horen. En ook in de dienst van bevestiging en intrede op 8 maart is dat overduidelijk ervaren. Niet alleen door ons zelf, maar ook door de vele gasten die aanwezig waren uit onze vorige gemeenten. En wat ook nog eens heel duidelijk visueel werd gemaakt door de kinderen van de bernetsjerke die tijdens de dienst een prachtige wolkom-slinger hadden gemaakt. Deze slinger hangt inmiddels bij ons in de keuken boven het cadeau wat we ooit kregen van een oud-catechisant uit De Westereen.Slinger en duif laten samen prachtig zien hoe we in de komende jaren gemeente mogen zijn: veelkleurig, maar wel één door de leiding van Gods Geest. Als kinderen van één Vader door Jezus Christus onze Heer. Om samen kerk te zijn in en voor heel het dorp. Met elkaar. Voor elkaar. Tot eer van God.

Hartelijke groet, Marga en Wabe Jan van Dijk

 
 
Primeur: volledig online collecte voor ZOA vanwege corona Primeur: volledig online collecte voor ZOA vanwege corona

Anjum-  ZOA heeft besloten om de collecteweek die eind maart gehouden zou worden niet in de gebruikelijke vorm door te laten gaan vanwege de opmars van het coronavirus. Collectanten gaan niet met de collectebus langs de deuren. Als gevolg daarvan komt de hulp die ZOA kan bieden aan slachtoffers van oorlogen en rampen onder druk te staan. Om dit te voorkomen zal de collecte in de week van 23 maart volledig online plaatsvinden.

Hulp ter plekke
Dukkie van der Herberg organiseert de collecteweek in Anjum. Dukkie: ‘We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de collectanten en de mensen aan de deur. Langs de deuren gaan is geen optie. Maar tegelijk willen we er zijn voor mensen die door een oorlog of een natuurramp alles zijn kwijtraakt! Ik hoop daarom dat ook mensen in Anjum online een donatie zullen doen. Een deel van onze collectanten maakt daarvoor een online collectebus aan, maar geven kan ook via SMS en via de website van ZOA.’

Donatie online
Vorig jaar haalden we Anjum 500 euro op. De opbrengst van de collecte is van groot belang. Met deze donaties kan ZOA in noodsituaties snel te hulp schieten en mannen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen. Steun uw naasten in nood, help mee op zoa.nl/doneren of sms ‘ZOA’ naar 4333 (eenmalig €3,00).
 
Klokluiden KlokluidenHet Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten.
Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen.

Klokken als teken van hoop
In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken,
zijn het de kerken en torens die een oproep van hoop kunnen doen.


De komende drie woensdagavonden tussen 19.00 en 19.15 luiden de klokken van de Michaëlkerk (Dag van nationaal gebed 18 maart, alsmede 25 maart en 1 april).

Waarom klokken luiden?
* Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.
* Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.
 
 
Coronavirus Coronavirus


Gemeente van Anjum. U volgt natuurlijk allemaal in het nieuws de berichtgeving over het Corona-virus. In verband hiermee heeft de classis Fryslân besloten dat kerkdiensten met meer dan honderd kerkgangers in elk geval tot 1 april moeten worden afgelast en kerkdiensten met minder dan honderd kerkgangers dringend worden ontraden. Dit omdat veel oudere gemeenteleden de diensten bezoeken en zij het meest kwetsbaar zijn. 
Kerkelijke bijeenkomsten die niet noodzakelijk zijn moeten worden uitgesteld om de verspreiding van het virus niet onnodig een kans te geven. Na overleg heeft uw kerkenraad besloten het advies van de classis op te volgen en daarmee ook het voorbeeld te volgen van de gemeentes om ons heen. Dat betekent dat onze kerkdiensten in de maand maart komen te vervallen. Na 1 april wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De volledige brief van de classis Fryslân is te vinden op onze website. Een moeilijke maar onder deze omstandigheden noodzakelijke beslissing.

Namens de kerkenraad,
Anneke Visser

link:Brief Classis
 
FILMAVOND FILMAVOND
Beste gemeenteleden

In overleg met de kerkenraad hebben we besloten dat de filmavond niet door gaat,
Zodra er een nieuwe datum is wordt u via de kerkbode, beamer en site op de hoogte gesteld.

Hartelijke groet Jan en Jikke Koree
 
 
Zendingsdienst 1 maart Zendingsdienst 1 maart

Op zondag 1 maart vindt de eerste Zendingsdienst van dit jaar plaats. Deze dienst wordt volledig verzorgd door het  gospelkoor The Young Christian Singers. Het thema van deze dienst is: ‘Forgiven’ en hiermee geven zij opnieuw betekenis aan Pasen. Rondom Pasen zien we hoe Jezus de weg van vernedering gaat en voor onze zonden sterft aan het kruis. Jezus roept ons op zijn voorbeeld te volgen: goed voor elkaar te zijn en elkaar te vergeven zoals God ons in Christus vergeven heeft. Dat kunnen we niet op eigen kracht, maar we mogen Hem om hulp vragen. De kinderen zijn eerst van harte welkom in de dienst en zullen voor de overdenking met de leiding naar de kinderkerk gaan. Dit betekent dat er deze zondag niet de gehele dienst kinderkerk is, zoals we normaliter wel gewend zijn de 1e zondag van de maand. De dienst begint om 9:30 uur en vindt plaats in MFA de Dobbe. Na afloop van de dienst is er de gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie. Wij nodigen een ieder van harte uit deze Zendingsdienst bij te wonen. Wees welkom!
 
Bevestiging – intrede ds. W.J. van Dijk Bevestiging – intrede ds. W.J. van Dijk
Zondag 8 maart nadert snel, over enkele weken hebben we na een vacante periode van 14 maanden weer een eigen predikant. Alle formaliteiten omtrent de bevestiging zijn inmiddels afgerond. De classis Fryslân heeft zich akkoord verklaard met de gevolgde procedure en de zgn. approbatie verleend.  Er zijn een aantal officiële uitnodigingen verstuurd, waaronder de kerkgemeenschappen in de omliggende dorpen. Voor de hand liggend is, dat u als gemeenteleden ook van harte bent uitgenodigd om bij deze bijzondere dienst aanwezig te zijn. De zondag ervoor, 1 maart, neemt ds. van Dijk afscheid van de gemeente van Surhuisterveen-Boelenslaan. Vanuit de kerkenraad zal een afvaardiging hierbij aanwezig zijn.
 
Toilet in de Michaëlkerk Toilet in de Michaëlkerk


Na 900 jaar heeft de Michaelkerk in het jaar 2020 een eigen toilet. Met vereende krachten hebben Douwe Zijlstra en Gerard de Kant de oude kluis verwijderd en op die plek een prachtig toilet gemaakt. En het resultaat mag er zijn! Alles in oude stijl en door Jan Turkstra voorzien van een mooie laag verf. 

De kerkrentmeesters
 
 
Stichting Stipe oan East Europa Stichting Stipe oan East Europa
Na vele tientallen jaren inzameling voor dit goede doel hebben Jelle en Jannie Blom besloten het wat rustiger aan te doen. Dit heeft tot gevolg dat er een aantal verzameldepots gaan sluiten, zo ook in Anjum. U kunt uw overtollige spullen daarom nog maar 1x per jaar inleveren bij ons en dit zal dan in april elk jaar via een berichtje van de diaconie vermeld worden in het kerkblad.
Heel hartelijk bedankt voor alle goede gaven al deze jaren.

Met vriendelijke groet,
Leo en Thea Wieringa
Mounebuorren 5 Anjum
 
Inspiratiebeurs 2020 Inspiratiebeurs 2020
Er komt, net als in 2019, ook in 2020 weer een Inspiratiebeurs voor de regio Dokkum met workshops en onderlinge ontmoeting voor ambtsdragers en anderen die actief zijn in het kerkenwerk. Op maandag 24 februari 2020 van 19.15 tot 21.45 uur in Kerkelijk Centrum “De Herberg” Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum.
 
Groot huisbezoek voor alle wijken Groot huisbezoek voor alle wijken


Maandagavond 10 februari - 19.30 uur - het Lokaal
Thema: 'Een goed verhaal'
Gespreksleider: ds. Geert van Wieren

Van harte uitgenodigd!
 
Invulling vacature predikant. Invulling vacature predikant.
Na de gemeenteavond van 18 december is er een beroep uitgebracht op ds. W.J. van Dijk, predikant te Surhuisterveen - Boelenslaan. In de dienst op ouderjaarsavond is bekend gemaakt dat ds. van Dijk dit beroep heeft aangenomen. Als gemeente kunnen we het nieuwe jaar niet mooier beginnen. Op zondag 8 maart zal de bevestiging plaatsvinden.
 
Kerstconcert "Halleluja" Anjum. Kerstconcert "Halleluja" Anjum.
Op zondagmiddag 15 december om 17:00 uur organiseert Halleluja Anjum haar jaarlijkse kerstconcert in de Michaëlkerk. Dit jaar is het thema beeld en muziek. Verschillende kerstthema´s zullen ondersteund worden met mooie en bekende beelden. De toegang is gratis en uiteraard staat er voor aanvang van het concert weer warme chocolademelk voor u klaar. Er is een collecte voor de onkosten. U bent van harte welkom!

 
Martini Jongenskoor Sneek Martini Jongenskoor Sneek
 
Bijeenkomst begeleid wonen in Buitenpost Bijeenkomst begeleid wonen in Buitenpost


Zelfstandig wonen mét begeleiding. Dichtbij je ouders en familie in Buitenpost. Is dit iets voor jou? Stichting Sprank komt graag in contact met mensen met een verstandelijke beperking die een passende en mooie woonplek zoeken. Kom naar de informatiebijeenkomst op maandag 25
november in Buitenpost.
Bij voldoende belangstellenden kunnen de plannen voor een nieuwe locatie concreet gemaakt worden. De ontwikkeling van de woning gebeurt samen met ouders van (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking. Samen denken we na hoe de woning eruit moet komen te zien en welke
begeleiding nodig is. Bewoners en hun familie spelen een belangrijke rol in het vormgeven van de nieuwe woning en de zorg en begeleiding.
Voormalige Aldi locatie
De plannen in Buitenpost worden al concreet. Sprank is van plan om aan de Kerkstraat, op de voormalige Aldi locatie, een nieuwe woning te bouwen. Een centrale plek, midden in het dorp.
Sprank
Gedreven door Gods liefde biedt Sprank zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Een veilig thuis waar bewoners begeleiding krijgen die ze nodig hebben om een betekenisvol leven te leiden. Sprank is een kleinschalige, landelijke organisatie met veel ervaring in de gehandicaptenzorg.
Informatiebijeenkomst
Bent u op zoek naar een woning met begeleiding? Van harte welkom op de bijeenkomst op maandag 25 november 2019 om 19.30 uur in de Fonteinkerk (De Achterkant 48) in Buitenpost. Aanmelden is niet nodig. www.stichtingsprank.nl/buitenpost
 
 
Bijzondere Gezinsdienst Bijzondere Gezinsdienst
Op zondagochtend 10 november a.s. om 11.00 uur is er de jaarlijkse bijzondere gezinsdienst in MFA de Dobbe. Ook dit jaar mogen we 'de Blide Sjongers' uit Kollum weer bij ons verwelkomen. De dienst begint om 11.00 uur in een feestelijk versierde kerkzaal.De dienst is voor jong en oud, er is deze zondag dan ook geen kinderkerk.Van harte welkom allemaal.
 
Presentatie boek 'Levi leeft'. Presentatie boek 'Levi leeft'.
Maandag 11 november - 19.30 uur - Het Lokaal
Ds. H.F. de Vries met een presentatie van zijn boek 'Levi leeft' over de verborgen familiegeschiedenis van z’n grootvader Levie de Vries (1904-1944), die op 31 augustus 1943 naar Auschwitz op transport werd gezet. En nooit terugkwam.
 
Zendingsfair 2 november Zendingsfair 2 november
 
Save the date: Zendingsfair zaterdag 2 november 2019 Save the date: Zendingsfair zaterdag 2 november 2019
Vanwege het overweldigende succes van de vorige edities organiseren we dit jaar een nieuwe fair én in een nieuwe locatie, namelijk in MFA de Dobbe! Deze fair staat gepland op zaterdag 2 november. Noteer deze datum alvast in uw en jouw agenda. Het grote succes van twee jaar geleden was te danken aan de bijdrage van erg veel gemeenteleden. Ook dit jaar willen we weer graag een beroep doen op uw creativiteit, gulheid en hulp in andere vorm. U kunt dus vast beginnen met breien, knutselen of bakken. In de komende edities van de Geandewei en op de Facebookpagina van PG Anjum houden we u uiteraard op de hoogte van de fair. We kunnen alvast vertellen dat er al een aantal muzikanten zijn vastgelegd en dat er voor jong en oud wat wils is.
 
Israëlavond 9 oktober Israëlavond 9 oktober
Het initiatief ‘Vrienden van Israël’ organiseert een Israëlavond op woensdagavond 9 oktober in De Herberg te Dokkum (Harddraversdijk 1). Inloop vanaf 19.00 uur. Programma begint om 19.30 uur. Verkooptafels van o.a. Israëlproducten zijn vanaf 19.00 uur te bezoeken. Spreker is ds. Kees van Velzen van Christenen voor Israël. Medewerking wordt verleend door Chr. Mannenkoor Pro Rege uit Dokkum. Entree is gratis. Er wordt bij de uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. De avond is bedoeld ter bemoediging. Ds. van Velzen spreekt vanuit Romeinen 11 over het thema ‘Geënt op de edele olijf’. Iedereen, binnen en buiten Dokkum, is van harte welkom!
 
Start Winterseizoen Start Winterseizoen
De startzondag ligt inmiddels achter ons en rond deze tijd kreeg u altijd een activiteitenboekje thuisbezorgd voor het winterseizoen. Via een aanmeldformulier kon u zich dan voor de diverse activiteiten aanmelden. Dit jaar wordt hiervan afgeweken. Voor de verschillende activiteiten was er altijd voldoende belangstelling maar op de bewuste avond/dag liet menigeen verstek gaan om welke reden dan ook. De kerkenraad heeft er nu voor gekozen om een activiteit kort van te voren aan te kondigen via het kerkblad zodat dit beter valt in te plannen. Ideeën vanuit de gemeente zijn hiervoor ook van harte welkom bij voorzitter, scriba of uw wijkouderling/assistent.
 
Beroepingswerk Beroepingswerk
Het is lange tijd stil geweest, maar inmiddels is er door de kerkenraad een beroepingscommissie benoemd. In de kerkenraadsvergadering van september is hen veel wijsheid toegewenst in deze taak. Deze commissie bestaat uit de gemeenteleden (op alfabetische volgorde):
br. Geert Boscha; zr. Janna Hooghiem-Arkema; br. Hendrik Tilma; zr. Thea Wieringa-Scheepstra en vanuit de kerkenraad heeft br. Alexander Jelsma zitting in de commissie.
Er is nu ook officieel toestemming (de zgn. solvabiliteitsverklaring) verleend voor het beroepen van een predikant voor 60%. Deze verklaring houdt in dat onze gemeente over voldoende financiële middelen beschikt om een beroep uit te laten gaan.
De commissie is al bijeen geweest en kerkordelijk is het verplicht om gemeenteleden in de gelegenheid te stellen aan de kerkenraad namen op te geven van door hen geschikt geachte predikanten. Deze opgaven moeten voorzien zijn van een motivering of argumentatie met vermelding van uw naam. Door enkele gemeenteleden is hier al gebruik van gemaakt, maar uw betrokkenheid wordt op prijs gesteld.
 
Startzondag 22 september 2019 Startzondag 22 september 2019


Hierbij nodigen wij u allen van harte uit voor de Strartdienst op zondag 22 september a.s. in MFA de Dobbe. Vanaf 10.15 uur staat er voor iedereen koffie/thee/limonade en oranjekoek klaar. De dienst begint om 11.00 uur en wordt voledig verzorgd door gospelkoor 'Our Choice'  van Lauwersoog. Zij sluiten in deze dienst aan bij het nieuwe jaarthema van de PKN: "een goed verhaal".
Van harte welkom allemaal.
 
Opening Tsjerkepaad 2019 Opening Tsjerkepaad 2019


Op 29 juni om 13:30 uur zal de provinciale opening van Tsjerkepaad plaatsvinden in de Michaëlkerk in Anjum. Ieder jaar is de opening van Tsjerkepaad in een andere plaats, dit jaar is voor Anjum gekozen. In Friesland doen in totaal 256 kerken mee, al deze kerken hebben een uitnodiging gekregen. Het thema dit jaar is ´kerk en kunst´.
 
Inloop is vanaf 13:00 uur. Ook u als Anjumer bent van harte welkom. Vooraf wordt het orgel bespeeld door onze oud organist R. de Vries om de klanken van het geheel gerenoveerde Van Dam orgel te laten horen. Ook is er een demonstratie papierscheppen en zijn er een aantal sprekers. De algehele leiding is in handen van Dirk Osinga en B.G. Keizer.
Op zaterdag 6 juli begint de zaterdag openstelling en staan onze enthousiaste vrijwilligers weer klaar om de gasten rond te leiden. Volgend jaar zal het thema ´75 jaar bevrijding´ zijn. Mocht u alvast mee willen denken over de invulling hiervan, laat het ons weten. Meer informatie over het programma is te vinden op www.tsjerkepaad.nl
Werkgroep Tsjerkepaad.
 
 
Eerste kerkdienst na restauratie Michaëlkerk Eerste kerkdienst na restauratie Michaëlkerk


Op zondag 23 juni houden we onze eerste dienst weer in de Michaëlkerk. Het restaureren van de muren is vlot verlopen en ze zien er weer prachtig mooi en wit uit. Tijdens de restauratie is begonnen met het realiseren van een toilet in de Michaëlkerk. Deze is al ver gevorderd. Het toilet wordt gemaakt  door de kerkrentmeesters Gerard de Kant en Douwe Zijlstra. Ook verliep de onderhoudsbeurt van het orgel voorspoedig en kunnen we weer gaan genieten van de mooie klanken van dit bijzondere orgel.
Tijdens de dienst worden er foto’s gepresenteerd die gemaakt zijn tijdens de werkzaamheden van de muren, van het orgel en van het toilet. Deze foto’s zijn gemaakt door Rommy Koree, waar we haar heel hartelijk voor willen bedanken. Ook willen we een ieder bedanken die meegewerkt heeft met het schoonmaken van de kerk en we hopen u te ontmoeten op 23 juni in de Michaëlkerk.
Het college van kerkrentmeesters.
 
 
Gemeente-uitje Gemeente-uitjeVoor het gemeente uitstapje naar het Karmelklooster te Drachten bestaat te weinig belangstelling om dit doorgang te laten vinden op zaterdag 8 juni. Voor deze speciaal voor ons gereserveerde datum moesten zich minimaal 30 personen aanmelden en dit is bij lange na niet gelukt. Maar er is nog een alternatief. Gedurende de maanden mei en juni is het Karmelklooster op woensdagmiddag open voor publiek. Voor € 10,00 wordt een rondleiding en een kopje koffie/thee met nonnenkruisje aangeboden. Groepen moeten zich van te voren wel aanmelden maar dit is niet aan aantal gebonden. Als datum is nu gekozen voor woensdag 19 juni van 14.00 tot 16.00 uur. 

Vertrek om 12.30 uur vanaf parkeerterrein MFA.

Degenen die zich al aangemeld hadden worden hiervoor opnieuw benaderd. Wie zich nog niet heeft aangemeld kan dit alsnog doen bij voorzitter of scriba.

 
Jij bent in beeld! Jij bent in beeld!
Pinksterfeest Veenklooster


Voor het programma klik op de link Pinksterfeest Veenklooster
 
 
Spirituele Wandeltocht 2019 Spirituele Wandeltocht 2019
Elk giet syn wegen.


Zaterdagmiddag 25 mei was het zo ver. We gingen weer samen op pad. 

De foto's zijn te zien door te klikken op (foto's sprirituele wandeling 2019)

 
Zondag 19 mei Operatie Mobilisatie. Zondag 19 mei Operatie Mobilisatie.
Zoals in de vorige Geandewei al aangekondigd wordt dit een bijzondere dienst geheel ingevuld door mw. Jannie Dijkstra uit Ee. Tijdens de dienst zal ze vertellen over haar missie om halverwege juli af te reizen naar Zambia om daar zendingswerk te doen voor de stichting Operatie Mobilisatie. De bijbellezingen, preek en liederen zijn hierop aangepast. De collecte zal bestemd zijn voor het bekostigen van haar avontuur. Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen.