Zorgen om boeren Zorgen om boeren


In onze Friese samenleving, in het bijzonder bij de boeren, leven grote zorgen over de toekomst van de landbouw. In agrarische familiebedrijven is wanhoop soms dichtbij. Zullen boeren in de tijd die komt een voldoende bestaan uit hun bedrijf kunnen verwerven? Met deze zorgen gaan zij naar bed en staan daar weer mee op. Er is veel pastorale nood onder boeren. Zij vrezen dat ze hun grond en hun manier van leven kwijtraken.

Zorgen voor boeren Met de werkgroep ‘Kerken en Landbouw’, die mede uitgaat van onze classis, roept het breed moderamen van onze classis u op pastoraal voor de boeren en hun families te zorgen. Ga bij boeren en hun gezinnen langs, of nodig hen uit voor een gesprek, ook degenen die geen lid zijn van de gemeente. Zoek niet zozeer naar oplossingen, maar luister allereerst, en deel in de zorgen.

Zorgen om de schepping In de kerk hebben we ook zorgen om Gods schepping, om natuur en milieu. Hoe houdbaar is ons voedselsysteem en welke keuzes maken we als boeren én burgers? God roept ons om Zijn rentmeesters te zijn in de manier waarop we het voedsel verbouwen. Maar wij zijn als consument evenzeer geroepen tot goed rentmeesterschap in de eerlijke prijs die we willen geven voor duurzaam geproduceerde landbouw- en veeteeltproducten.

Zorgen in gebeden Voor alles roepen wij u in deze bewogen tijden op elkaar te dragen in uw gebed. Onze gezamenlijke gebeden helpen ons naast elkaar te staan, niet tegenover elkaar. De preses van onze generale synode, ds. Marco Batenburg, gaat ons voor in het gebed voor boer en schepping:

Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde.
De aarde die ons voedt.
Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien, tot Uw eer.

Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit ontzag voor het wonder van het leven.
U weet van de zorgen die er zijn.
Zorgen over hoe het verder moet, zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf.
Wij bidden: Heer, ontferm U.

U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling.
Scherpe woorden die we spreken.
Wij bidden: Christus, ontferm U.

U weet hoe belangen, meningen, mensen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.
Wij bidden: Heer, ontferm U. Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.
Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit en de ruimte om die aan te wenden,
in verbondenheid met elkaar. Laat uw Geest ons leiden.
Door Christus onze Heer.
Amen

Wim Beekman, classispredikant
 
Bezielde medegelovigen Bezielde medegelovigen


De afgelopen weken heeft een groot aantal medegelovigen mij bezield. Om te beginnen twee weken geleden op de zaterdag toen wij als classis gastvrij zijn ontvangen in de Protestantse Gemeente van Workum. Honderddertig leden van Friese gemeenten en kerkenraden ontmoetten elkaar, bemoedigden en inspireerden elkaar. In wat tijdens het programma gezegd en gehoord werd, maar minstens zoveel in de wandelgangen, onder de koffie en tijdens de maaltijd. Ik ademde op van de geest van vreugde en hartelijkheid.
De weken daarna was ik te gast in twee kleine gemeenten. Niet de zorg over de kwetsbaarheid en de vrees voor de toekomst stempelde de geest van onze ontmoeting, maar de nieuwe wegen die men had gevonden.
Eén gemeente vertelde trots hoe zij een dominee van een naburig dorp bereid had gevonden voor een aantal uren ook herder in hun gemeente te worden. En hoe de ouderlingen en diakenen die lang, heel lang, de gemeente op hun schouders gedragen hadden, jonge opvolgers gevonden hebben om de vlam van hen over te nemen. In de andere gemeente mocht ik vijf nieuwe, deels jonge ambtsdragers bevestigen. En afscheid nemen van drie anderen die trouw jaar in jaar uit het ambt in deze kleine gemeente hebben gedragen, en de Godslamp brandend gehouden. Het was een inspirerende dienst.
Het zijn vaak mijn medegelovigen die mij bezielen. Waar zij zich in het hart laten kijken, innerlijk vertrouwen delen, God ervaren, inzet tonen, trouw zijn, bewogen worden door nood en onrecht, creatief blijken. Een geest ademen van volharding, geloof, hoop en liefde vinden, in vroeger en nu. Met hun bezieling, en die van allen in onze classis, leef ik toe naar het Pinksterfeest. Zie ik uit naar de Geest van God die, tot onze verrassing en verwondering, ons zal overkomen, juist op de momenten dat wij het niet verwachten.

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.
Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 333

Ik wens u een gezegend Pinksterfeest.
Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân
 
Paasboodschap 2022 Paasboodschap 2022


Alles komt goed.

“De themaboekjes op weg naar Pasen 2022 waren gedrukt, en lagen klaar om in het dorp te verspreiden. Met dit boekje wilde de kerk onze dorpsgemeenschap bemoedigen met hoop en goede moed”, vertelt de dominee ter plaatse.
“En toen brak de oorlog in Oekraïne uit. Toen we de boekjes deur aan deur overhandigden, wekten de woorden Alles komt goed! op de omslag ook bevreemding en onbegrip in het dorp. Het thema voelde ongemakkelijk, en ik had als dominee soms heel wat uit te leggen.”
Pasen is dit jaar geen overmaat van licht en leven. Deze Pasen is er één die we vieren met een knoop in onze maag en met een bedrukt hart. We vieren de opstanding van onze Heer, maar zijn dood zit ons nog onder de huid.
Het geweld dat ons dagelijks onder ogen komt, en de mensen die lijden in Oekraïne, en ook elders, zullen ons bij het zingen van paasliederen op het netvlies blijven staan. De vrees voor het virus dat nog niet weg is, vermengt zich met de angst voor groter geweld. 
De paasverhalen komen in een nieuw licht te staan. De leerlingen die vluchten van het open graf, en niemand iets zeggen; Maria die de tuinman in tranen vraagt “waar ze hem gelegd hebben?”; de Emmaüsgangers die verzuchten “wij hoopten dat hij Israël zou verlossen”.

Zou dit Pasen zijn zoals Pasen bedoeld is? Opstanding op de rafelrand van de dood. Niet Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Maar behoedzaam de nieuwe paaskaars binnendragen en met je hand het vlammetje behoeden voor uitgaan.
Ik blader in het themaboekje op weg naar Pasen 2022 waar de collega boven over spreekt. En zie dat dorpsgenoten in het boekje teksten hebben aangeleverd om andere dorpsgenoten te bemoedigen. Nog voordat de oorlog uitbrak. Het valt open bij een collage van woorden:

Alles komt goed
En zo niet dan toch

Ik wens u, juist voor deze tijd, een gezegend Paasfeest. De Heer is waarlijk opgestaan!
Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân
 
Veertigdagentijd 2022 Veertigdagentijd 2022


‘Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten’
Vanuit de kerkenraad is het idee ontstaan om in de lijdenstijd met ingang van 15 maart elke week een keer samen te komen .
We willen dan stil staan bij het lijden van Jezus Christus, vanuit de Bijbel, in bezinning en gebed.
De eerste keer is op dinsdag 15 maart. Daarna op 22 en 29 maart en op 5 en 12 april.
Telkens op dinsdag om 19.30 u. in het lokaal bij de Michaëlkerk, en duurt ongeveer een uur.
Als wij beseffen dat  ‘Het zijn mijn zonden die Hem zó doen lijden’  vieren wij straks ook werkelijk Pasen: Jezus leeft !
U bent allen van harte welkom

Let op; de genoemde bijeenkomsten zijn van de woensdag naar de dinsdagavond gegaan!!
 
Online diensten Online diensten


De komende weken zullen de diensten alleen online te volgen zijn, deze worden uitgezonden vanuit de Michaëlkerk.
 
Startzondag met Deksels! Theater Startzondag met Deksels! Theater


Zondag 19 september is het startzondag. De dienst start om 9.30 uur in MFA de Dobbe.
Het jaarthema is ‘Van U is de toekomst’. Kinderen zijn de toekomst, vandaar dat de focus in deze dienst ligt op de kinderen. Deksels! Theater verleent zijn medewerking en presenteert de voorstelling ‘Oei! Ik bloei!’. De voorstelling is geschikt voor jong en oud! Informatie over het theatergezelschap is te vinden op www.dekselstheater.nl/
Na afloop van de dienst is er koffie met wat lekkers. Zien we jullie op 19 september?

Commissie Bijzondere Diensten
 
 
Wijziging locatie kerkdienst 20 juni Wijziging locatie kerkdienst 20 juni
Nu de verruimingen van de coranapandemie zijn ingegaan, is er zondag 20 juni weer een kerkdienst in MFA De Dobbe. Van harte welkom ! Namens de kerkenraad.
 
Pinksterboodschap 2021 Pinksterboodschap 2021


Andere jaren kon ik bedenken wat de leerlingen van Jezus voelden in de dagen voor Pinksteren. Hoe zij samen neerzaten in een bovenzaaltje ergens in Jeruzalem. Verweesd en verlaten. Bezorgd ook. Wat moet er na Jezus’ vertrek van hen terechtkomen?

Dit jaar kan ik het voelen. De leegte, de verwarring. Ruim een jaar missen we onze vertrouwde samenkomsten, ontmoeten we elkaar nauwelijks. En zijn er de vragen. ,,Zal het na coronatijd weer hetzelfde zijn? Zullen wij nog hetzelfde zijn? Wat zouden we willen?”

Sommigen van ons vinden dat de beperkingen nu wel lang genoeg geduurd hebben. Anderen willen nog wat meer geduld betrachten. En soms voelen we zowel het één als het ander binnen onszelf voorbijkomen. Wat zullen we doen, en wat moeten we laten?

We voelen mee met Jezus’ vrienden. Hoe zij met een wat uitgebluste en verwarde geest bij de pakken neerzitten. De één zal dit gedacht hebben, de ander dat hebben gesproken. Maar allen waren zij vervuld van de zorg: hoe komt het straks, hoe gaat het verder?

Misschien hebben ze het ook wel even nodig gehad. Een tussentijd. Waarin wat gewoon is, je is ontvallen. En je gaat nadenken. ,,Waar gaat het om in geloof en kerk en leven en wereld? Bewandelen we wel de goede wegen? Is vernieuwing nodig?”

Zo zitten ze neer, en wachten, op nieuwe geest. Het is niet hun eigen geest die hen overkomt. Die ramen en deuren opent, hen in vuur en vlam zet, hen naar buiten drijft. Het is de geest van Jezus zelf die over hen vaardig wordt. Het is Heilige Geest.

Die Geest wens ik ons allen toe. Het komend Pinksterfeest. En de komende maanden, waarvan we vurig hopen dat met de samenleving ook het kerkelijk leven weer geopend wordt. We elkaar weer ontmoeten zullen. We de sterren weer van de hemel zullen zingen.

Dat zal de Geest zijn van ‘voed het oud vertrouwen weder’. En het zal ook ‘een nieuwe geest in ons’ zijn. Nieuw vertrouwen dat ons overkomt. Nieuwe wegen die we vinden. Moge de Geest van Pinksteren ons overkomen en ons meenemen.

Schep, God, een nieuwe geest in mij
een geest van licht, zo klaar als Gij
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt
Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 834:2

Ik wens u een gezegend Pinksterfeest.
Wim Beekman, classisdominee Fryslân
 
Aanvangstijd bidstonddienst Aanvangstijd bidstonddienst
I.v.m de avondklok begint de bidstonddienst op woensdag 10 maart een kwartier eerder om 19.15 uur.
 
Lieve mensen Lieve mensen

Omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad – Lucas 2:7b

Wij maken met elkaar een bewogen jaar door. Nu, in de tweede coronagolf, zullen wij met elkaar ook een bewogen kerst beleven. 

Inmiddels zijn de deuren van de kerken opnieuw zo goed als gesloten. Onze verbondenheid in de kerkdiensten zal bijna overal langs digitale weg en via de media gaan. Het aantal gasten dat we in onze huizen kunnen ontvangen, is beperkt. Samen kerst vieren kan enkel in kleine kring. 

Om ons heen, en soms ook in onszelf, horen we stemmen die verzuchten dat het voelt alsof we kerst dit jaar overslaan. En de ouderen onder ons vertellen: ‘Zelfs in de oorlog hebben we dit niet zo meegemaakt. Toen bleven de kerken open’. 

Maar Kerst zal komen, ook dit jaar, ook in deze bewogen tijd. Juist in de kerk weten we dat kerst binnen in ons zit. Juist het gelovig hart weet dat Kerstmis meer is dan feestelijk samenzijn en van elkaars gezelschap genieten. 

Daar waar Gods liefde in een mens, de Heiland, geboren wordt, daar is het kerst. Hoe weinig ‘plaats in de herberg’ hier ook voor lijkt te zijn. Van harte hoop ik dat het verhaal van Jezus’ geboorte ons hart en onze kerkelijke gemeenschap zal vervullen.

Moge het komend kerstfeest, met alle beperkingen die we beleven, bijdragen aan het geloof en de hoop en de liefde in onze harten en in onze gemeenten. Moge God met ons zijn, ieder op onze eigen plaats in Gods herberg. Ik wens u een gezegende kerst, en voor het nieuwe jaar folle lok en seine.

Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân
 
Lockdown Corona Lockdown Corona
Hoewel het ons aan het hart gaat heeft de kerkenraad op advies van de classis besloten om de diensten vanaf zondag 20 december alleen weer online te laten plaatsvinden. Jullie zullen dit ongetwijfeld ook via de kranten hebben gevolgd.Gezien de situatie lijkt dit ons de juiste beslissing.

Vriendelijk verzoek dit bericht te delen in jullie naaste kring.
 
Schoenendoosactie Schoenendoosactie


Chr. Basisschool De Eker en de Protestantse gemeente Anjum doen mee aan de Schoenendoosactie
In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom doet basisschool De Eker samen met de Diaconie van onze gemeente mee aan de Schoenendoosactie. We geven kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau. Helpt u mee?
Tijdens de Schoenendoosactie versieren de kinderen van onze school en/of kerk een schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen. Zo maken ze – vaak voor het eerst – kennis met het evangelie.

Hoop en toekomst
Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en Togo. De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in ontvangst. Kinderen in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos hebben soms niet eens een eigen knuffel. En jongeren in arme landen kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief
en voelen ze zich gezien. 

Geloof in actie
Ook voor onze kinderen zelf is de Schoenendoosactie impactvol. Ze leren wat het is om tijd, bezit en liefde te delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is: dat kan een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. De actie is een mooie manier om thema’s zoals eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde in onze kerk bespreekbaar te maken. Kinderen ontdekken hoe je het geloof heel praktisch handen en voeten kunt geven.

Uw hulp is welkom
De kinderen van de basisschool krijgen een actiefolder waarin alles wordt uitgelegd over de Schoenendoosactie: hoe het werkt, en wat er in de doos mag. Voor de organisatie en het transport van de dozen is een bijdrage van € 5,- per doos nodig. De Diaconie levert hiervoor een financiële bijdrage.
U kunt uw gift overmaken op NL 39 RABO 0144 7974 61 o.v.v. Schoenendoosactie.

Wilt u ook een schoendoos maken? Dat kan! Er liggen actiefolders in de Michaëlkerk of verkrijgbaar bij de diaconie. U kunt uw gevulde schoenendoos inleveren bij Anneke Swart (Terpsterwei 31) of Gerben Dijkstra (It Hoarnleger 14) op 18 en 19 november tussen 16.00 en 18.00 uur.
Wilt u meer weten over de Schoenendoosactie? Kijk op www.schoenendoosactie.nl
De diaconie
 
Oproep Oproep
Als gevolg van de corona maatregelen zal de beamer steeds vaker ingezet worden tijdens afscheidsdiensten. We zijn daarom op zoek naar iemand die zich beschikbaar wil stellen voor het beamen tijdens begrafenissen. Aanmelden hiervoor kan bij de voorzitter of de scriba. Of mail naar info@pganjum.nl
De kerkenraad
 
Maatregelen in verband met het corona-virus Maatregelen in verband met het corona-virus


Geachte gemeenteleden, opnieuw krijgen we te maken met maatregelen in verband met het corona-virus. Moesten we afgelopen week al besluiten om niet meer te zingen, maandag werd bekend gemaakt dat er niet meer dan 30 personen aanwezig  mogen zijn bij een dienst. We zijn dus weer gedeeltelijk aangewezen op online-diensten.
Wilt u toch graag naar de kerk dan verzoeken wij u om u op de zaterdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur aan te melden bij Anneke Visser – tel. 321334.
Het dragen van een mondkapje wordt niet verplicht, maar is vrijblijvend.
Komen er meer dan 30 aanmeldingen dan worden diegenen die teleurgesteld moeten worden alvast opgeschreven voor de volgende zondag (als ze dat willen).
Op de website van onze gemeente vindt u een bemoedigend woord geschreven door ds. Marco Batenburg, preses van de Generale Synode.

Namens de kerkenraad,
Anneke Visser, voorzitter
 
In oktober maximaal 30 mensen tijdens eredienst en geen gemeentezang In oktober maximaal 30 mensen tijdens eredienst en geen gemeentezang


Gehoord hebbend de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondmaskers te dragen tijdens verplaatsingen 
 > Lees meer. 

Woord van bemoediging voor alle gemeenten  > Lees meer
 
Kinderkerk Kinderkerk
šŸ™‚ Zoals jullie weten is er momenteel tijdelijk op zondagen de gehele dienst kinderkerk. Daarom nodigen wij alle kinderen vanaf 4 jaar uit om naar de kinderkerk te komen. Ook als jouw ouders niet naar de kerkdienst gaan ben je van harte welkom! šŸ‘Œ
We gaan o.a. Bijbelverhaal lezen, knutselen en spelletjes doen!
Lijkt het je leuk? Dan tot snel! šŸ‘‹
Groetjes de leiding van de kinderkerk
 
 
Terugblik bevestiging / afscheid ambtsdragers Terugblik bevestiging / afscheid ambtsdragers


'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' (Lied 770 uit Opwekking)

Deze woorden stonden centraal in de dienst van zondag 20 september.
De schriftlezing uit Exodus 3 de verzen 1 – 15 werd gelezen door Linda van der Deen.
In de preek werd een herkenbare vergelijking gemaakt met Mozes, die door God bij de brandende braamstruik werd geroepen om naar Farao te gaan om de Israëlieten te bevrijden uit Egypte en hiervoor terugdeinsde. God verzekerde hem echter dat Hij met Mozes zou zijn.  Zo kan God ook tot ons spreken en wij er niet aan willen. God roept mensen om met Hem en voor Hem te leven.
Er werd afscheid genomen van de ambtsdragers Afke Hiemstra-Leijstra, Jan en Eelkje Turkstra-Faber, Alexander Jelsma, Simke Zijlstra en Durk van Dellen en de wijkassistenten Andries Postma en Sijke Holwerda. Voor hun inzet waren er woorden van dank, een boeket bloemen en een blijvend aandenken in de vorm van een kaart met daarop een zegenwens. Bij Gerard de Kant, die niet aanwezig kon zijn, zal dit door de voorzitter van de kerkenraad worden bezorgd.
Bevestigd in het ambt werden als wijkouderling Hendrik Tilma, Linda van der Deen, Reinouw Streekstra-Dijk; als ouderling-kerkrentmeester Sijke Holwerda en als diaken Durkje Krol-Schreiber en Gerben Dijkstra. Na hun ja-woord kregen zij van ds. van Dijk ieder persoonlijk een tekst mee.
Ook de leiding en kinderen van de kinderkerk hadden tijdens de dienst niet stilgezeten. Voor de aantredende mensen hadden ze een vaasje met papieren bloemen gemaakt met daarop een wens.

Verdeling wijken:
Na de wisseling van ambtsdragers zijn alle wijken nu voorzien van een wijkouderling.
De wijk waarin Andries Postma tot voor kort wijkassistent was, komt onder de hoede van Reinouw Streekstra-Dijk 
De wijk van de fam. Turkstra-Faber wordt overgenomen door Linda van der Deen 
Hendrik Tilma neemt het gehele buitengebied voor rekening oftewel wijk 6 (de wijk van Afke Hiemstra-Leijstra) en wijk 7 (de gemeenteleden te Lauwersoog).
 
Gebruiksplan kerkdiensten Michaƫlkerk in coronatijd. Gebruiksplan kerkdiensten Michaƫlkerk in coronatijd.

Afbeelding 1 is een plattegrond van de Michaëlkerk waarbij het aantal zitplaatsen zijn ingetekend rekening houdende met een onderlinge afstand van 1,5 meter.

In deze opstelling is er voor maximaal 49 personen een zitplek. De banken worden om en om gebruikt. Er kunnen maximaal twee personen of één gezin (meerdere personen) plaats nemen. In de herenbanken en in de banken van de kerkenraad kunnen ook maximaal twee personen per bank plaats nemen of één gezin (meerdere
personen). De banken die niet in gebruik zijn, zijn afgesloten met wit touw. Bij de banken voor in de kerk zijn de deurtjes gesloten van de banken die niet in gebruik zijn.

Kerkgangers met een zitplaats in het koor hebben zicht op het tv-scherm voor hetgeen er op de beamer wordt getoond.

Bij de ingang van de kerk, bij de lessenaar en op de liturgie-tafel staat ontsmettingsmiddel en liggen tissues en papieren handdoekjes. Het toilet in de Michaelkerk is niet in gebruik.

De koster heet de mensen bij de ingang welkom en vraagt of zij geen Corona gerelateerde klachten hebben. Mensen met klachten worden niet toegelaten. Er is een coördinator (kerkrentmeester) die bij binnenkomst de namen en telefoonnummers van de aanwezigen noteert op de daarvoor bestemde registratielijst. Een tweede coördinator (kerkrentmeester) die op de hoogte is van de looproutes en de zitplaatsen begeleid daarna de mensen één voor één of per paar of gezin naar hun zitplaats. Na de dienst begeleidt deze persoon de mensen ook weer één voor één of per paar of gezin naar de uitgang.
Zowel de koster als de coördinatoren dragen een button met het logo van de Protestantse Gemeente Anjum zodat zij duidelijk herkenbaar zijn. Ook personen die gebruik maken van de consistorie dienen de 1,5 meter regel in acht te nemen.

Een reserveringsysteem wordt ingevoerd wanneer het maximale aantal mensen wat de kerk mag bezoeken dreigt te worden overschreden. Mensen dienen zich dan van te voren aan te melden bij een contactpersoon in de gemeente die het aantal aanmeldingen bijhoudt. Bij het maximale aantal personen hoeven voorganger, organist en
Beamteam niet meegerekend te worden Gemeentezang is toegestaan maar bij voorkeur niet te uitbundig.
Na de dienst is er geen koffiedrinken.
 
Weer samenkomen als gemeente. Weer samenkomen als gemeente.


Geachte gemeenteleden,
Afgelopen maart moesten we noodgedwongen besluiten de kerkdeuren te sluiten. We dachten en hoopten toen dat dit voor korte tijd zou zijn, maar helaas is het Covid-19 virus nog steeds actief en laaien de besmettingen zelfs weer op. Voorzichtigheid is daarom nog steeds geboden.                                                                                                       De afgelopen maanden hebben we gelukkig wel elke zondag een online-dienst kunnen volgen vanuit de Michaëlkerk, mede te danken aan de samenwerking met de predikanten en gemeentes om ons heen en de inzet van onze eigen vrijwilligers. Heel veel waardering en dank daarvoor. We willen nu toch graag – met inachtneming van alle voorschriften – proberen weer samen te komen als gemeente. Velen van u hebben dat node gemist. 
Op zondag 23 augustus hoopt ds. Van Dijk voor te gaan in de dienst, die zal worden bijgewoond door kerkenraad en kerkrentmeesters. Er zal dan worden gekeken wat de beste en veiligste manier is om de diensten vorm te geven. Zondag 30 augustus wordt u als gemeente voor het eerst weer uitgenodigd de dienst bij te wonen. Gezien de omstandigheden is er  voor gekozen de diensten voorlopig te houden in de Michaëlkerk.                                           

Daarbij gelden de volgende voorschriften:
  • Gelet op de anderhalve meter afstand regeling, beschikbare ruimte en ventilatiecheck kunnen er rond de 45 kerkgangers worden toegelaten en mag er (in beperkte mate) worden gezongen.
  • U wordt bij de ingang van de kerk welkom geheten en uw zitplaats gewezen door één van de aanwezige kerkrentmeesters.
  • Uw naam wordt bij binnenkomst geregistreerd  en u wordt (verplicht) gevraagd naar eventuele ziekteverschijnselen: verkouden, benauwdheidsklachten, koorts, contact met mensen met klachten.
  • Er wordt niet gecollecteerd en u wordt verzocht het gebruikelijke pepermuntje niet aan elkaar door te geven. U kunt uw bijdrage digitaal overmaken, zoals u de laatste maanden al gewend bent te doen.
  • Na afloop van de dienst verlaat u met inachtneming van anderhalve meter en op aanwijzing van diegenen die u ook uw plaats hebben gewezen de kerk.
  • U wordt verzocht buiten niet in groepjes te blijven staan voor een praatje, al hoe graag we dat ook willen.

Mensen die 70 jaar of ouder zijn of op een andere manier in een risico-groep vallen, beslissen zelf of ze de dienst willen bijwonen. Uiteraard worden de diensten ook nog gewoon uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

Namens de kerkenraad, Anneke Visser (voorzitter)
 
Coronavirus: "Wat kunnen wij samen doen, in deze moeilijke tijd?" Coronavirus: "Wat kunnen wij samen doen, in deze moeilijke tijd?"
Er zijn gelukkig online én op afstand vele, mooie, manieren om toch naar elkaar om te kijken, want het fysieke contact moeten we tot een minimum beperken. Samen kunnen we het wat  gemakkelijker maken, voor iedereen, die nu aan huis is gebonden en de deur niet uit gaat. Mooie, praktische, voorbeelden kunnen zijn: boodschappen voor iemand meenemen, een maaltijd koken, telefonisch contact om te horen hoe het gaat, ophalen van medicijnen, blokje om met de hond etc. Lokaal ontstaan al initiatieven via sociale media. Oproep aan een ieder: “kijk goed om je heen en bied hulp aan”!

Bovenstaande oproep staat op de website van St. Welzijn het Bolwerk in Dokkum.
Hebt u hulp nodig of wilt u graag weten wat er allemaal gedaan wordt en wat er mogelijk is
klik dan op onderstaande link:

www.het-bolwerk.eu
 
Een vreemde start Een vreemde start
Een vreemde start. Ja, dat is het toch wel. Immers, als je in de kerk begint met het werk in een “nieuwe” gemeente in de tijd voor Pasen, dan heb je daarover bepaalde verwachtingen. Verwachtingen die in deze tijd behoorlijk moeten worden bijgesteld. Tegelijk geldt dat natuurlijk ook i.h.a. en voor iedereen. En het is niet denkbeeldig dat daarbij vaker gekeken wordt naar de nare omstandigheden dan naar God. Een beetje in de trant van iets wat ooit speelde in het leven van de apostel Petrus. Want zolang hij gericht is op Jezus als zijn Heer en Meester, zolang is hij in staat om door stormen heen over water te lopen. Maar zodra hij Jezus uit het oog verliest gaat het mis. Echter, als hij roept om hulp tot de Heer, dan steekt Jezus hem direct de helpende hand toe. Als een voorspel van Pasen. Laat dat voor een ieder een bemoediging mogen zijn. Onze levende Heer is nooit ver weg. En altijd bereid tot hulp.
Hartelijke groet, ds. Wabe Jan van Dijk
 
Online kerkdiensten Online kerkdiensten


Opmerkelijk! In de laatste Geandewei stond bij veel gemeenten vermeld dat er geen kerkdiensten gehouden worden. Het kan toch niet zo zijn dat in onze gemeenten geen diensten zijn rondom Pasen?! Vanuit die vraag ontstond het initiatief om gezamenlijk diensten te organiseren. In de goede week hebben we zo toch erediensten die lokaal worden uitgezonden. Deze diensten worden gehouden in de Michaëlkerk te Anjum en van daaruit met beeld en geluid uitgezonden. Invulling van de diensten wordt beurtelings verzorgd door verschillende predikanten uit de gemeenten. De techniek (beeld, beamer en geluid) wordt verzorgd door de gemeente van Anjum. De samenwerkende gemeenten zijn die van Anjum, Ee – Oostrum – Jouswier, Engwierum, Hantum, Metslawier – Niawier, Morra – Lioessens, Nes – Wierum, Oosternijkerk, en Peasens – Moddergat.
Collecteren gaat wat lastig via een uit te zenden dienst. Toch zou u wat kunnen overmaken rondom de Paasdagen, hieronder enkele suggesties.
Via het collecterooster van de landelijke PKN wordt gecollecteerd voor de diaconale doeleinden:
  • Jongeren doorleven Paasverhaal, NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk PKN o.v.v. collecte 40dagentijd
  • Onderwijs kansarme kinderen India, NL 89 ABNA 0457457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte
Maar u kunt er ook voor kiezen een bedrag over te maken naar de plaatselijke diaconie of kerk.
  • Rekeningnr. NL 39 RABO 0144 7974 61 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente Anjum
  • Rekeningnr. NL 70 RABO 0143 8360 21 t.n.v. Protestantse gemeente Anjum                  
De diensten zijn te ontvangen op kerkdienst gemist:
Klik hiervoor op afbeelding.    

Zondag 5 april – Palmpasen
9.30 uur: dhr. W. Feddema (PG Hantum)
Koster: T. Visser, 321452

Donderdag 9 april – Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal
19.30 uur: ds. G. van Wieren (PG Nes – Wierum & PG Oosternijkerk)
Koster: H. Koree, 321339

Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. L. Adema (PG Metslawier – Niawier)
Koster: W. Jansma, 321592

Zaterdag 11 april – Stille Zaterdag
20.30 uur: ds. W. Veltman (PG Ee – Oostrum – Jouswier & PG Engwierum)
Koster: F. Sloot, 321557

Zondag 12 april – 1e Paasdag
9.30 uur: ds. W.J. van Dijk (PG Anjum)
Koster: G. Zijlstra, 321315

Maandag 13 april – 2e Paasdag
09.30 uur: ds. G. van Wieren (PG Nes – Wierum & PG Oosternijkerk)
Koster: H. Koree, 321339
 
Wolkom Wolkom


Jimme binne wolkom. Dat was bij de contacten met de beroepingscommissie van begin af aan het warme geluid wat Marga en ik mochten horen. En ook in de dienst van bevestiging en intrede op 8 maart is dat overduidelijk ervaren. Niet alleen door ons zelf, maar ook door de vele gasten die aanwezig waren uit onze vorige gemeenten. En wat ook nog eens heel duidelijk visueel werd gemaakt door de kinderen van de bernetsjerke die tijdens de dienst een prachtige wolkom-slinger hadden gemaakt. Deze slinger hangt inmiddels bij ons in de keuken boven het cadeau wat we ooit kregen van een oud-catechisant uit De Westereen.Slinger en duif laten samen prachtig zien hoe we in de komende jaren gemeente mogen zijn: veelkleurig, maar wel één door de leiding van Gods Geest. Als kinderen van één Vader door Jezus Christus onze Heer. Om samen kerk te zijn in en voor heel het dorp. Met elkaar. Voor elkaar. Tot eer van God.

Hartelijke groet, Marga en Wabe Jan van Dijk

 
 
Primeur: volledig online collecte voor ZOA vanwege corona Primeur: volledig online collecte voor ZOA vanwege corona

Anjum-  ZOA heeft besloten om de collecteweek die eind maart gehouden zou worden niet in de gebruikelijke vorm door te laten gaan vanwege de opmars van het coronavirus. Collectanten gaan niet met de collectebus langs de deuren. Als gevolg daarvan komt de hulp die ZOA kan bieden aan slachtoffers van oorlogen en rampen onder druk te staan. Om dit te voorkomen zal de collecte in de week van 23 maart volledig online plaatsvinden.

Hulp ter plekke
Dukkie van der Herberg organiseert de collecteweek in Anjum. Dukkie: ‘We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de collectanten en de mensen aan de deur. Langs de deuren gaan is geen optie. Maar tegelijk willen we er zijn voor mensen die door een oorlog of een natuurramp alles zijn kwijtraakt! Ik hoop daarom dat ook mensen in Anjum online een donatie zullen doen. Een deel van onze collectanten maakt daarvoor een online collectebus aan, maar geven kan ook via SMS en via de website van ZOA.’

Donatie online
Vorig jaar haalden we Anjum 500 euro op. De opbrengst van de collecte is van groot belang. Met deze donaties kan ZOA in noodsituaties snel te hulp schieten en mannen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen. Steun uw naasten in nood, help mee op zoa.nl/doneren of sms ‘ZOA’ naar 4333 (eenmalig €3,00).
 
Klokluiden KlokluidenHet Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten.
Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen.

Klokken als teken van hoop
In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken,
zijn het de kerken en torens die een oproep van hoop kunnen doen.


De komende drie woensdagavonden tussen 19.00 en 19.15 luiden de klokken van de Michaëlkerk (Dag van nationaal gebed 18 maart, alsmede 25 maart en 1 april).

Waarom klokken luiden?
* Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.
* Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.
 
 
Coronavirus Coronavirus


Gemeente van Anjum. U volgt natuurlijk allemaal in het nieuws de berichtgeving over het Corona-virus. In verband hiermee heeft de classis Fryslân besloten dat kerkdiensten met meer dan honderd kerkgangers in elk geval tot 1 april moeten worden afgelast en kerkdiensten met minder dan honderd kerkgangers dringend worden ontraden. Dit omdat veel oudere gemeenteleden de diensten bezoeken en zij het meest kwetsbaar zijn. 
Kerkelijke bijeenkomsten die niet noodzakelijk zijn moeten worden uitgesteld om de verspreiding van het virus niet onnodig een kans te geven. Na overleg heeft uw kerkenraad besloten het advies van de classis op te volgen en daarmee ook het voorbeeld te volgen van de gemeentes om ons heen. Dat betekent dat onze kerkdiensten in de maand maart komen te vervallen. Na 1 april wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De volledige brief van de classis Fryslân is te vinden op onze website. Een moeilijke maar onder deze omstandigheden noodzakelijke beslissing.

Namens de kerkenraad,
Anneke Visser

link:Brief Classis
 
FILMAVOND FILMAVOND
Beste gemeenteleden

In overleg met de kerkenraad hebben we besloten dat de filmavond niet door gaat,
Zodra er een nieuwe datum is wordt u via de kerkbode, beamer en site op de hoogte gesteld.

Hartelijke groet Jan en Jikke Koree
 
 
Zendingsdienst 1 maart Zendingsdienst 1 maart

Op zondag 1 maart vindt de eerste Zendingsdienst van dit jaar plaats. Deze dienst wordt volledig verzorgd door het  gospelkoor The Young Christian Singers. Het thema van deze dienst is: ‘Forgiven’ en hiermee geven zij opnieuw betekenis aan Pasen. Rondom Pasen zien we hoe Jezus de weg van vernedering gaat en voor onze zonden sterft aan het kruis. Jezus roept ons op zijn voorbeeld te volgen: goed voor elkaar te zijn en elkaar te vergeven zoals God ons in Christus vergeven heeft. Dat kunnen we niet op eigen kracht, maar we mogen Hem om hulp vragen. De kinderen zijn eerst van harte welkom in de dienst en zullen voor de overdenking met de leiding naar de kinderkerk gaan. Dit betekent dat er deze zondag niet de gehele dienst kinderkerk is, zoals we normaliter wel gewend zijn de 1e zondag van de maand. De dienst begint om 9:30 uur en vindt plaats in MFA de Dobbe. Na afloop van de dienst is er de gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie. Wij nodigen een ieder van harte uit deze Zendingsdienst bij te wonen. Wees welkom!
 
Bevestiging ā€“ intrede ds. W.J. van Dijk Bevestiging ā€“ intrede ds. W.J. van Dijk
Zondag 8 maart nadert snel, over enkele weken hebben we na een vacante periode van 14 maanden weer een eigen predikant. Alle formaliteiten omtrent de bevestiging zijn inmiddels afgerond. De classis Fryslân heeft zich akkoord verklaard met de gevolgde procedure en de zgn. approbatie verleend.  Er zijn een aantal officiële uitnodigingen verstuurd, waaronder de kerkgemeenschappen in de omliggende dorpen. Voor de hand liggend is, dat u als gemeenteleden ook van harte bent uitgenodigd om bij deze bijzondere dienst aanwezig te zijn. De zondag ervoor, 1 maart, neemt ds. van Dijk afscheid van de gemeente van Surhuisterveen-Boelenslaan. Vanuit de kerkenraad zal een afvaardiging hierbij aanwezig zijn.
 
Toilet in de Michaƫlkerk Toilet in de Michaƫlkerk


Na 900 jaar heeft de Michaelkerk in het jaar 2020 een eigen toilet. Met vereende krachten hebben Douwe Zijlstra en Gerard de Kant de oude kluis verwijderd en op die plek een prachtig toilet gemaakt. En het resultaat mag er zijn! Alles in oude stijl en door Jan Turkstra voorzien van een mooie laag verf. 

De kerkrentmeesters
 
 
Stichting Stipe oan East Europa Stichting Stipe oan East Europa
Na vele tientallen jaren inzameling voor dit goede doel hebben Jelle en Jannie Blom besloten het wat rustiger aan te doen. Dit heeft tot gevolg dat er een aantal verzameldepots gaan sluiten, zo ook in Anjum. U kunt uw overtollige spullen daarom nog maar 1x per jaar inleveren bij ons en dit zal dan in april elk jaar via een berichtje van de diaconie vermeld worden in het kerkblad.
Heel hartelijk bedankt voor alle goede gaven al deze jaren.

Met vriendelijke groet,
Leo en Thea Wieringa
Mounebuorren 5 Anjum
 
Inspiratiebeurs 2020 Inspiratiebeurs 2020
Er komt, net als in 2019, ook in 2020 weer een Inspiratiebeurs voor de regio Dokkum met workshops en onderlinge ontmoeting voor ambtsdragers en anderen die actief zijn in het kerkenwerk. Op maandag 24 februari 2020 van 19.15 tot 21.45 uur in Kerkelijk Centrum “De Herberg” Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum.
 
Groot huisbezoek voor alle wijken Groot huisbezoek voor alle wijken


Maandagavond 10 februari - 19.30 uur - het Lokaal
Thema: 'Een goed verhaal'
Gespreksleider: ds. Geert van Wieren

Van harte uitgenodigd!
 
Invulling vacature predikant. Invulling vacature predikant.
Na de gemeenteavond van 18 december is er een beroep uitgebracht op ds. W.J. van Dijk, predikant te Surhuisterveen - Boelenslaan. In de dienst op ouderjaarsavond is bekend gemaakt dat ds. van Dijk dit beroep heeft aangenomen. Als gemeente kunnen we het nieuwe jaar niet mooier beginnen. Op zondag 8 maart zal de bevestiging plaatsvinden.
 
Kerstconcert "Halleluja" Anjum. Kerstconcert "Halleluja" Anjum.
Op zondagmiddag 15 december om 17:00 uur organiseert Halleluja Anjum haar jaarlijkse kerstconcert in de Michaëlkerk. Dit jaar is het thema beeld en muziek. Verschillende kerstthema´s zullen ondersteund worden met mooie en bekende beelden. De toegang is gratis en uiteraard staat er voor aanvang van het concert weer warme chocolademelk voor u klaar. Er is een collecte voor de onkosten. U bent van harte welkom!

 
Martini Jongenskoor Sneek Martini Jongenskoor Sneek
 
Bijeenkomst begeleid wonen in Buitenpost Bijeenkomst begeleid wonen in Buitenpost


Zelfstandig wonen mét begeleiding. Dichtbij je ouders en familie in Buitenpost. Is dit iets voor jou? Stichting Sprank komt graag in contact met mensen met een verstandelijke beperking die een passende en mooie woonplek zoeken. Kom naar de informatiebijeenkomst op maandag 25
november in Buitenpost.
Bij voldoende belangstellenden kunnen de plannen voor een nieuwe locatie concreet gemaakt worden. De ontwikkeling van de woning gebeurt samen met ouders van (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking. Samen denken we na hoe de woning eruit moet komen te zien en welke
begeleiding nodig is. Bewoners en hun familie spelen een belangrijke rol in het vormgeven van de nieuwe woning en de zorg en begeleiding.
Voormalige Aldi locatie
De plannen in Buitenpost worden al concreet. Sprank is van plan om aan de Kerkstraat, op de voormalige Aldi locatie, een nieuwe woning te bouwen. Een centrale plek, midden in het dorp.
Sprank
Gedreven door Gods liefde biedt Sprank zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Een veilig thuis waar bewoners begeleiding krijgen die ze nodig hebben om een betekenisvol leven te leiden. Sprank is een kleinschalige, landelijke organisatie met veel ervaring in de gehandicaptenzorg.
Informatiebijeenkomst
Bent u op zoek naar een woning met begeleiding? Van harte welkom op de bijeenkomst op maandag 25 november 2019 om 19.30 uur in de Fonteinkerk (De Achterkant 48) in Buitenpost. Aanmelden is niet nodig. www.stichtingsprank.nl/buitenpost
 
 
Bijzondere Gezinsdienst Bijzondere Gezinsdienst
Op zondagochtend 10 november a.s. om 11.00 uur is er de jaarlijkse bijzondere gezinsdienst in MFA de Dobbe. Ook dit jaar mogen we 'de Blide Sjongers' uit Kollum weer bij ons verwelkomen. De dienst begint om 11.00 uur in een feestelijk versierde kerkzaal.De dienst is voor jong en oud, er is deze zondag dan ook geen kinderkerk.Van harte welkom allemaal.
 
Presentatie boek 'Levi leeft'. Presentatie boek 'Levi leeft'.
Maandag 11 november - 19.30 uur - Het Lokaal
Ds. H.F. de Vries met een presentatie van zijn boek 'Levi leeft' over de verborgen familiegeschiedenis van z’n grootvader Levie de Vries (1904-1944), die op 31 augustus 1943 naar Auschwitz op transport werd gezet. En nooit terugkwam.
 
Zendingsfair 2 november Zendingsfair 2 november
 
Save the date: Zendingsfair zaterdag 2 november 2019 Save the date: Zendingsfair zaterdag 2 november 2019
Vanwege het overweldigende succes van de vorige edities organiseren we dit jaar een nieuwe fair én in een nieuwe locatie, namelijk in MFA de Dobbe! Deze fair staat gepland op zaterdag 2 november. Noteer deze datum alvast in uw en jouw agenda. Het grote succes van twee jaar geleden was te danken aan de bijdrage van erg veel gemeenteleden. Ook dit jaar willen we weer graag een beroep doen op uw creativiteit, gulheid en hulp in andere vorm. U kunt dus vast beginnen met breien, knutselen of bakken. In de komende edities van de Geandewei en op de Facebookpagina van PG Anjum houden we u uiteraard op de hoogte van de fair. We kunnen alvast vertellen dat er al een aantal muzikanten zijn vastgelegd en dat er voor jong en oud wat wils is.
 
Israƫlavond 9 oktober Israƫlavond 9 oktober
Het initiatief ‘Vrienden van Israël’ organiseert een Israëlavond op woensdagavond 9 oktober in De Herberg te Dokkum (Harddraversdijk 1). Inloop vanaf 19.00 uur. Programma begint om 19.30 uur. Verkooptafels van o.a. Israëlproducten zijn vanaf 19.00 uur te bezoeken. Spreker is ds. Kees van Velzen van Christenen voor Israël. Medewerking wordt verleend door Chr. Mannenkoor Pro Rege uit Dokkum. Entree is gratis. Er wordt bij de uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. De avond is bedoeld ter bemoediging. Ds. van Velzen spreekt vanuit Romeinen 11 over het thema ‘Geënt op de edele olijf’. Iedereen, binnen en buiten Dokkum, is van harte welkom!
 
Start Winterseizoen Start Winterseizoen
De startzondag ligt inmiddels achter ons en rond deze tijd kreeg u altijd een activiteitenboekje thuisbezorgd voor het winterseizoen. Via een aanmeldformulier kon u zich dan voor de diverse activiteiten aanmelden. Dit jaar wordt hiervan afgeweken. Voor de verschillende activiteiten was er altijd voldoende belangstelling maar op de bewuste avond/dag liet menigeen verstek gaan om welke reden dan ook. De kerkenraad heeft er nu voor gekozen om een activiteit kort van te voren aan te kondigen via het kerkblad zodat dit beter valt in te plannen. Ideeën vanuit de gemeente zijn hiervoor ook van harte welkom bij voorzitter, scriba of uw wijkouderling/assistent.
 
Beroepingswerk Beroepingswerk
Het is lange tijd stil geweest, maar inmiddels is er door de kerkenraad een beroepingscommissie benoemd. In de kerkenraadsvergadering van september is hen veel wijsheid toegewenst in deze taak. Deze commissie bestaat uit de gemeenteleden (op alfabetische volgorde):
br. Geert Boscha; zr. Janna Hooghiem-Arkema; br. Hendrik Tilma; zr. Thea Wieringa-Scheepstra en vanuit de kerkenraad heeft br. Alexander Jelsma zitting in de commissie.
Er is nu ook officieel toestemming (de zgn. solvabiliteitsverklaring) verleend voor het beroepen van een predikant voor 60%. Deze verklaring houdt in dat onze gemeente over voldoende financiële middelen beschikt om een beroep uit te laten gaan.
De commissie is al bijeen geweest en kerkordelijk is het verplicht om gemeenteleden in de gelegenheid te stellen aan de kerkenraad namen op te geven van door hen geschikt geachte predikanten. Deze opgaven moeten voorzien zijn van een motivering of argumentatie met vermelding van uw naam. Door enkele gemeenteleden is hier al gebruik van gemaakt, maar uw betrokkenheid wordt op prijs gesteld.
 
Startzondag 22 september 2019 Startzondag 22 september 2019


Hierbij nodigen wij u allen van harte uit voor de Strartdienst op zondag 22 september a.s. in MFA de Dobbe. Vanaf 10.15 uur staat er voor iedereen koffie/thee/limonade en oranjekoek klaar. De dienst begint om 11.00 uur en wordt voledig verzorgd door gospelkoor 'Our Choice'  van Lauwersoog. Zij sluiten in deze dienst aan bij het nieuwe jaarthema van de PKN: "een goed verhaal".
Van harte welkom allemaal.
 
Opening Tsjerkepaad 2019 Opening Tsjerkepaad 2019


Op 29 juni om 13:30 uur zal de provinciale opening van Tsjerkepaad plaatsvinden in de Michaëlkerk in Anjum. Ieder jaar is de opening van Tsjerkepaad in een andere plaats, dit jaar is voor Anjum gekozen. In Friesland doen in totaal 256 kerken mee, al deze kerken hebben een uitnodiging gekregen. Het thema dit jaar is ´kerk en kunst´.
 
Inloop is vanaf 13:00 uur. Ook u als Anjumer bent van harte welkom. Vooraf wordt het orgel bespeeld door onze oud organist R. de Vries om de klanken van het geheel gerenoveerde Van Dam orgel te laten horen. Ook is er een demonstratie papierscheppen en zijn er een aantal sprekers. De algehele leiding is in handen van Dirk Osinga en B.G. Keizer.
Op zaterdag 6 juli begint de zaterdag openstelling en staan onze enthousiaste vrijwilligers weer klaar om de gasten rond te leiden. Volgend jaar zal het thema ´75 jaar bevrijding´ zijn. Mocht u alvast mee willen denken over de invulling hiervan, laat het ons weten. Meer informatie over het programma is te vinden op www.tsjerkepaad.nl
Werkgroep Tsjerkepaad.
 
 
Eerste kerkdienst na restauratie Michaƫlkerk Eerste kerkdienst na restauratie Michaƫlkerk


Op zondag 23 juni houden we onze eerste dienst weer in de Michaëlkerk. Het restaureren van de muren is vlot verlopen en ze zien er weer prachtig mooi en wit uit. Tijdens de restauratie is begonnen met het realiseren van een toilet in de Michaëlkerk. Deze is al ver gevorderd. Het toilet wordt gemaakt  door de kerkrentmeesters Gerard de Kant en Douwe Zijlstra. Ook verliep de onderhoudsbeurt van het orgel voorspoedig en kunnen we weer gaan genieten van de mooie klanken van dit bijzondere orgel.
Tijdens de dienst worden er foto’s gepresenteerd die gemaakt zijn tijdens de werkzaamheden van de muren, van het orgel en van het toilet. Deze foto’s zijn gemaakt door Rommy Koree, waar we haar heel hartelijk voor willen bedanken. Ook willen we een ieder bedanken die meegewerkt heeft met het schoonmaken van de kerk en we hopen u te ontmoeten op 23 juni in de Michaëlkerk.
Het college van kerkrentmeesters.
 
 
Gemeente-uitje Gemeente-uitjeVoor het gemeente uitstapje naar het Karmelklooster te Drachten bestaat te weinig belangstelling om dit doorgang te laten vinden op zaterdag 8 juni. Voor deze speciaal voor ons gereserveerde datum moesten zich minimaal 30 personen aanmelden en dit is bij lange na niet gelukt. Maar er is nog een alternatief. Gedurende de maanden mei en juni is het Karmelklooster op woensdagmiddag open voor publiek. Voor € 10,00 wordt een rondleiding en een kopje koffie/thee met nonnenkruisje aangeboden. Groepen moeten zich van te voren wel aanmelden maar dit is niet aan aantal gebonden. Als datum is nu gekozen voor woensdag 19 juni van 14.00 tot 16.00 uur. 

Vertrek om 12.30 uur vanaf parkeerterrein MFA.

Degenen die zich al aangemeld hadden worden hiervoor opnieuw benaderd. Wie zich nog niet heeft aangemeld kan dit alsnog doen bij voorzitter of scriba.

 
Jij bent in beeld! Jij bent in beeld!
Pinksterfeest Veenklooster


Voor het programma klik op de link Pinksterfeest Veenklooster
 
 
Spirituele Wandeltocht 2019 Spirituele Wandeltocht 2019
Elk giet syn wegen.


Zaterdagmiddag 25 mei was het zo ver. We gingen weer samen op pad. 

De foto's zijn te zien door te klikken op (foto's sprirituele wandeling 2019)

 
Zondag 19 mei Operatie Mobilisatie. Zondag 19 mei Operatie Mobilisatie.
Zoals in de vorige Geandewei al aangekondigd wordt dit een bijzondere dienst geheel ingevuld door mw. Jannie Dijkstra uit Ee. Tijdens de dienst zal ze vertellen over haar missie om halverwege juli af te reizen naar Zambia om daar zendingswerk te doen voor de stichting Operatie Mobilisatie. De bijbellezingen, preek en liederen zijn hierop aangepast. De collecte zal bestemd zijn voor het bekostigen van haar avontuur. Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen.