Beroepingswerk Beroepingswerk
Het is lange tijd stil geweest, maar inmiddels is er door de kerkenraad een beroepingscommissie benoemd. In de kerkenraadsvergadering van september is hen veel wijsheid toegewenst in deze taak. Deze commissie bestaat uit de gemeenteleden (op alfabetische volgorde):
br. Geert Boscha; zr. Janna Hooghiem-Arkema; br. Hendrik Tilma; zr. Thea Wieringa-Scheepstra en vanuit de kerkenraad heeft br. Alexander Jelsma zitting in de commissie.
Er is nu ook officieel toestemming (de zgn. solvabiliteitsverklaring) verleend voor het beroepen van een predikant voor 60%. Deze verklaring houdt in dat onze gemeente over voldoende financiële middelen beschikt om een beroep uit te laten gaan.
De commissie is al bijeen geweest en kerkordelijk is het verplicht om gemeenteleden in de gelegenheid te stellen aan de kerkenraad namen op te geven van door hen geschikt geachte predikanten. Deze opgaven moeten voorzien zijn van een motivering of argumentatie met vermelding van uw naam. Door enkele gemeenteleden is hier al gebruik van gemaakt, maar uw betrokkenheid wordt op prijs gesteld.
terug